Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, którym logowałeś się do systemu, na ekranie logowania wybierz opcję "Nie pamiętam hasła", następnie podaj swój adres e-miał, którego użyłeś/użyłaś przy rejestracji, i postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w przesłanym od nas e-mailu.

Identyfikator to nadany przez TFI AGRO każdemu Klientowi indywidualny i unikalny ośmiocyfrowy numer. Jest on fragmentem numeru rejestru, np. 12345678 z numeru AGRO-12345678-4A-01.

Numer uczestnika to nadawany każdemu Klientowi indywidualny i unikalny ośmiocyfrowy numer. Jest on fragmentem numeru rejestru, np. 12345678 z numeru AGRO-12345678-4A-01.

TFI Agro Online umożliwia wgląd we wszystkie rejestry uczestnika prowadzone w ramach funduszy inwestycyjnych otwartych.

Hasło musi posiadać przynajmniej 8 znaków w tym jeden znak alfanumeryczny, minimum jedną cyfrę ('0'-'9'), przynajmniej jedną wielką literę ('A'-'Z').

W systemie TFI AGRO ONLINE Uczestnik może zmienić swoje dane za wyjątkiem nr pesel, daty ur., płci, adresu e-mail, nr rachunku bankowego i kodu telePIN. Te dane można zmienić składając odpowiednią dyspozycję u Agenta Transferowe lub Dystrybutora.

Częstotliwość wyceny funduszy otwartych jest zawarta w prospektach informacyjnych tych funduszy. Zgodnie z zapisami tam zawartymi Fundusz dokonuje wyceny Jednostek Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast publikacja wyceny jest dokonywana następnego dnia z zastrzeżeniem, że w przypadkach wystąpienia zdarzenia niezależnego od Towarzystwa lub podmiotów, za których działania Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a wpływających na termin publikacji Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, publikacja dokonywana jest niezwłocznie po ustaniu tego zdarzenia.

W danym Dniu Wyceny w pierwszej kolejności realizowane są Zlecenia: ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa, zastawu na Jednostkach Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa, w drugiej kolejności Zlecenia: zlecenia konwersji, zlecenia zamiany, zlecenia nabycia, zlecenie transferu spadkowego (tj. transferu Jednostek Uczestnictwa następującego w przypadku ich dziedziczenia), zlecenie transferu (tj. przeniesienia Jednostek Uczestnictwa na inny Subrejestr tego samego Uczestnika w tym samym Subfunduszu) oraz zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Zlecenia danego typu realizowane są zgodnie z kolejnością, w jakiej zostały złożone, z zastrzeżeniem Zleceń złożonych w tej samej minucie oraz Zleceń, dla których godzina złożenia nie została określona, w przypadku których rozliczenie następuje w kolejności losowej.

W systemie nie ma mozliwości nadania pełnomocnictwa. Zapraszamy w tym celu do jednego z naszych Dystrybutorów.